Általános Szerződési Feltételek

 

I.             A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

 1. A jelen jognyilatkozatban rögzített általános szerződési feltételeket (a továbbiakban: ÁSZF) az Europapier Budapest Kft., mint eladó (a továbbiakban: Eladó) irányadónak tekinti minden olyan áruk adás-vételére irányuló jogügylet esetében, amelyet valamely harmadik személlyel, mint vevővel (a továbbiakban: Vevő) az általa forgalmazott termékek tulajdonjogának az átruházása céljából köt meg.
   
 2. Az Eladó rögzíti, a Vevő pedig kifejezetten tudomásul veszi, hogy az általa az Eladóval közölt megrendelés alapján létrejövő adás-vételi szerződésre, így az Eladó és a Vevő (a továbbiakban együttesen: Szerződő Felek) jogviszonyára minden tekintetben az ÁSZF-ben foglaltak az irányadók, azzal, hogy az ehelyütt meghatározottaktól történő eltérésre kizárólag a Szerződő Felek írásbeli megállapodása alapján kerülhet sor.
   
 3. Az Eladó részéről az internetes honlapján, illetve egyéb fórumokon az általa forgalmazott termékekkel összefüggésben közzétettek nem minősülnek szerződéskötésre irányuló ajánlatnak; az előbbiek szerint közölteket ajánlattételre történő felhívásnak kell tekinteni, azzal, hogy az Eladó a felhívásban foglaltak bármely időpontban történő megváltoztatásának jogát kifejezetten fenntartja.
   
 4. A Vevő által közölt vételi ajánlat – megrendelés – alapján a Szerződő Felek között az adás-vételi szerződés kizárólag abban az esetben és annyiban jön létre, amely esetben és amennyiben az Eladó a megrendelést az ajánlattétellel megegyező módon közölt visszaigazolás útján elfogadja.
   
 5. Abban az esetben, ha a 4. pont szerinti eladói visszaigazolás tartalmát tekintve eltér a megrendelésben foglalt vételi ajánlattól, amennyiben az eltérést a Vevő a visszaigazolásban foglaltakról való tudomásszerzést követő 3 (három) napon belül utóbb igazolható módon kifogás tárgyává nem teszi, a Szerződő Felek között az adás-vételi szerződés a visszaigazolás szerinti tartalommal jön létre.
   
 6. A Vevő kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Szerződő Felek között az eddig leírtak szerint létrejövő adás-vételi szerződés keretében az Eladó részéről a Vevő számára szolgáltatott valamely termék műszaki paramétereit, illetve felhasználhatóságának irányát illetően minden esetben a termék gyártója által e tekintetben közölt minősítés az irányadó.

 

II.        A SZERZŐDÉS TÁRGYA

 1. Az adás-vételi szerződés alapján az Eladó a Vevő által közölt megrendelésben, illetve az ahhoz kapcsolódó visszaigazolásban rögzített mennyiségű és minőségű papírt vagy kartont szolgáltat a Vevő számára, azzal, hogy ebben a körben a Vevő kifejezetten tudomásul veszi, hogy a szolgáltatott papíráru tényleges súlyának a meghatározásakor minden esetben az Eladó részéről az adás-vételi szerződés nyomán kiállított számlában rögzített érték az irányadó.
   
 2. A Vevő kifejezetten tudomásul veszi azt is, hogy az Eladó részéről az adás-vételi szerződés alapján nyújtott teljesítés szerződésszerű voltát alappal nem vitathatja abban az esetben, ha a szolgáltatott papíráru méreteit, azaz szélességét illetve hosszúságát tekintve eltér a megállapodottól, amennyiben az eltérés nem haladja meg a 2 (két) millimétert.

 

III.      FIZETÉSI FELTÉTELEK

 1. Az Eladó részéről kibocsátott árlistában, ajánlattételi felhívásban, illetve a megrendelésre adott visszaigazolásban közölt árak minden esetben nettó árak, azaz nem tartalmazzák az általános forgalmi adó összegét.
   
 2. Az Eladónak, amennyiben indokolt, jogában áll részteljesítést nyújtani, továbbá az így nyújtott esetleges részteljesítés után, a teljesítés mértékével arányosan, annak ellenértékéről a Vevő irányában számlát kiállítani.
   
 3. A Vevő kifejezetten tudomásul veszi, hogy az Eladó az adás-vételi szerződés tárgyául szolgáló papíráru után, annak vételárán felül minden esetben jogosult ún. szervizdíjat felszámítani, azzal, hogy a szervizdíj összege megegyezik a szolgáltatott papíráru nettó számlaértékének az 1,3 (egy egész három tized) százalékával, az általános forgalmi adóval terhelten.
   
 4. A Vevő kifejezetten tudomásul veszi továbbá, hogy az Eladó az adás-vételi szerződés tárgyául szolgáló papíráru után, annak vételárán felül minden esetben jogosult ún. logisztikai díjat is felszámítani, azzal, hogy a logisztikai díj összege kilógrammonként 13,- Ft + ÁFA, azaz tizenhárom forint + ÁFA.
   
 5. Az Eladó a 11. és 12. pontban írt szervizdíjat illetve logisztikai díjat az adás-vételi szerződés tárgyául szolgáló papíráru vételárával egyidejűleg jogosult számlába állítani.
   
 6. A Vevő az Eladó részéről az adás-vételi szerződéssel összefüggésben kibocsátott számlát, illetve számlákat minden esetben az egyes számlákban megjelölt fizetési határidő betartásával köteles kiegyenlíteni.
   
 7. A Szerződő Felek eltérő megállapodása hiányában a Vevő az adás-vételi szerződésen alapuló fizetési kötelezettségének magyar forintban (HUF) köteles eleget tenni, azzal, hogy a fizetési kötelezettség teljesítésével összefüggésben felmerülő esetleges költségeket minden esetben maga köteles viselni.
   
 8. Az Eladó részéről az adás-vételi szerződés alapján a Vevővel szemben kibocsátott számla kizárólag abban az esetben tekinthető kiegyenlítettnek, ha a számla összegét a számlában megjelölt bankszámlán maradéktalanul jóváírták.
   
 9. A Vevő az adás-vételi szerződés alapján kiállított eladói számla összegét semmilyen címen nem jogosult sem egészben sem részben visszatartani, illetőleg a számlán alapuló tartozásába saját, Eladóval szembeni igényét egészben vagy részben beszámítani.
   
 10. Az adás-vételi szerződés alapján teljesített kifizetést, amennyiben az a tartozás egészét nem fedezi, az Eladó – a Vevő ez irányú rendelkezésére tekintet nélkül – minden esetben elsősorban a költségre, azután a kamatra, és végül a főtartozásra számolja el, azzal, hogy az elszámolásra a főtartozás vonatkozásában akként kerít sort, hogy a kifizetést elsőként a főtartozás azon részére számolja el, amellyel a Vevő régebb óta tartozik.
   
 11. Amennyiben a Vevő az adás-vételi szerződésen alapuló fizetési kötelezettségének teljesítésével késedelembe esik, az így keletkezett tartozás összege után köteles a késedelem teljes idejére a 2013. évi V. törvény 6:155. § (1) bekezdésében meghatározott mértékű késedelmi kamatot fizetni; arra az esetre, ha a késedelem időtartama a 8 (nyolc) napot meghaladja, a Vevő kifejezetten tudomásul veszi, hogy a 8 (nyolc) napot meghaladó késedelem beálltával az Eladóval szemben a késedelem bekövetkeztének időpontjában fennálló valamennyi lejárt és nem lejárt tartozása esedékessé válik.
   
 12. Abban az esetben, ha a Vevő az adás-vételi szerződésen alapuló fizetési kötelezettségének teljesítésével késedelembe esik, a 20. pontban írtakon túl az Eladó jogosulttá válik a Szerződő Felek között folyamatban lévő valamennyi ügylettől, illetőleg az azok alapjául szolgáló egyes szerződésektől, amennyiben pedig a szerződéskötés óta részteljesítés történt, a szerződésből fakadó további kötelezettségei teljesítésétől – az előbbiekből eredő esetleges kárigény egyidejű érvényesítése mellett – elállni, avagy akként rendelkezni, hogy a késedelem orvoslásának időpontjáig a Vevőt kizárólag előre történő fizetés esetén illetve mellett szolgálja ki.
   
 13. Amennyiben a Vevő fizetőképességét illetően megalapozott kétségek merülnek fel, így különösen, ha a Vevő az Eladóval vagy harmadik személyekkel szembeni kifizetéseit felfüggeszti, vagy pedig vele szemben csőd-, illetve felszámolási eljárás indul, az Eladó jogosulttá válik a Szerződő Felek között folyamatban lévő valamennyi ügylettől, illetőleg az azok alapjául szolgáló egyes szerződésektől, amennyiben pedig a szerződéskötés óta részteljesítés történt, a szerződésből fakadó további kötelezettségei teljesítésétől – az előbbiekből eredő esetleges kárigény egyidejű érvényesítése mellett – elállni.
   
 14. Az Eladó 20., illetve 21. pont szerinti elállása a Vevőnek az elállás bejelentéséig nyújtott esetleges eladói részteljesítés nyomán keletkezett, a részteljesítés keretében szolgáltatott áru vételárának a megfizetésére irányuló kötelezettségét nem érinti.
   
 15. Az Eladó részéről megajánlott árengedmény, illetve egyéb kedvezmény kizárólag abban az esetben érvényesíthető, ha a Vevő az Eladóval szemben fennálló fizetési kötelezettségeinek minden esetben szerződésszerűen, azaz a megállapodott fizetési határidő betartásával, maradéktalanul eleget tesz.

 

IV.      SZÁLLÍTÁS

 1. Az Eladó, amennyiben az adás-vételi szerződés tárgyául szolgáló papíráru számla szerinti értéke eléri illetve meghaladja a nettó 100.000 (százezer) forintot, a szolgáltatás tárgyát a saját eszközeivel, vagy pedig szállítmányozó, illetőleg fuvarozó közbenjöttével, térítésmentesen kiszállítja annak rendeltetési helyére; abban az esetben, ha a szerződés tárgyául szolgáló papíráru számla szerinti értéke nem éri el a nettó 100.000 (százezer) forintot, az Eladó a kiszállításért alkalmanként 8.000,- Ft + ÁFA, azaz nyolcezer forint + ÁFA összegű díjazást számít fel, azzal, hogy szállítási díjat a szolgáltatott papíráru vételárával egyidejűleg jogosult számlába állítani.
   
 2. A kiszállítás módját minden esetben az Eladó határozza meg, azzal, hogy amennyiben a Vevő ettől el kíván térni, az ezzel összefüggésben felmerülő többletköltséget teljes egészében maga köteles viselni.
   
 3. A kiszállítás, amennyiben azt az Eladó nem a saját eszközeivel teljesíti, a Vevő kockázatára történik, azzal, hogy a kárveszély abban az időpontban száll át a Vevőre, amely időpontban az Eladó vagy a gyártómű (közvetlen gyári szállítás) a szolgáltatás tárgyát a szállítmányozónak, illetve a fuvarozónak kiszolgáltatja, ha pedig a szolgáltatás tárgyának elszállításáról a Vevő maga gondoskodik, abban az időpontban, amely időponttól kezdődően az áru az elszállításra készen áll; az Eladó részéről történő kiszállítás esetén a kárveszély a szállítmány átadásának az időpontjában száll át a Vevőre.
   
 4. Az adás-vételi szerződés tárgyául szolgáló papíráru szállítmányozó, illetőleg fuvarozó közbenjöttével történő kiszállítás esetén az Eladó a szállítmányt kizárólag a Vevő erre irányuló, megfelelő időben közölt igénye esetén biztosítja, azzal, hogy a biztosítással kapcsolatos költségeket a Vevő köteles viselni.
   
 5. Az Eladó az adás-vételi szerződés tárgyául szolgáló árut a kapcsolódó megrendelésre adott visszaigazolásban megjelölt határidőn belül szállítja ki, azzal, hogy a Vevő ebben a körben kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Szerződő Felek eltérő megállapodása hiányában az Eladó részéről nyújtott teljesítés szerződésszerű voltát alappal nem vitathatja abban az esetben, ha a visszaigazolásban megjelölt határidő eredménytelenül telik el, azonban az Eladó a határidő elteltét követő 15 (tizenöt) napon belül a kiszállítást teljesíti, illetve – nagyobb volumenű megrendelés esetén – a teljesítést megkezdi, és ésszerű időn belül be is fejezi; a Vevő kifejezetten tudomásul veszi továbbá, hogy az Eladó a szállítás késedeleméért kizárólag abban az esetben tartozik felelősséggel, ha a késedelem valamely, az Eladónak felróható okból állt elő, valamint, hogy az Eladó a késedelemmel okozott esetleges károkért kizárólag a késedelemmel érintett szállítmány tárgyául szolgáló papíráru nettó számlaértékének az erejéig tartozik helytállni.
   
 6. Amennyiben a határidőben történő kiszállítás valamely, az Eladó érdekkörén kívül eső, neki fel nem róható okból meghiúsul, addig az időpontig, amíg a meghiúsulásra okot adó körülmény fennáll, az Eladó mentesül a kiszállításra irányuló kötelezettsége alól, azzal, hogy abban az esetben, ha e körülmény a megrendelésre adott visszaigazolásban megjelölt szállítási határidő elteltét követő 60 (hatvan) napon belül sem szűnik meg, a Szerződő Felek kölcsönösen jogosulttá válnak az adás-vételi szerződéstől, vagy pedig, ha a szerződéskötés óta részteljesítés történt, a szerződésből fakadó további kötelezettségeik teljesítésétől elállni; az előbbiek szerinti elállás a Vevőnek az elállás bejelentéséig nyújtott esetleges eladói részteljesítés nyomán keletkezett, a részteljesítés keretében szolgáltatott áru vételárának a megfizetésére irányuló kötelezettségét nem érinti.
   
 7. A Vevő kifejezetten tudomásul veszi, hogy amennyiben a megrendelt papíráru ki- illetve Vevő általi elszállítása valamely, a Vevő érdekkörében felmerült körülmény folytán szenved késedelmet, illetőleg hiúsul meg, a ki- illetve elszállítás megtörténtének időpontjáig, illetve a meghiúsulásra okot adó körülmény elmúltáig az Eladó a megrendelés tárgyául szolgáló árut a Vevő kockázatára tárolja, illetve raktározza.
   
 8. A Vevő kifejezetten tudomásul veszi azt is, hogy az Eladó, amennyiben az adás-vételi szerződés tárgyául szolgáló papírárut, annak kiszállítását követően valamely, a Vevő érdekkörében felmerült okból kénytelenné válik visszaszállítani, a visszaszállítás nyomán jogosulttá válik a Vevővel szemben visszaszállítási díjat felszámítani, azzal, hogy a visszaszállítási díj összege kilógrammonként 17,- Ft + ÁFA, azaz tizenhét forint + ÁFA.
   
 9. A Vevő kifejezetten tudomásul veszi továbbá, hogy az adás-vételi szerződésből következő szolgáltatások tekintetében a teljesítés helye az Eladó székhelye (H-1225 Budapest, Campona utca 1.).
   
 10. Abban az esetben, ha a Vevő az általa megrendelt papírárut ún. Euro-raklapon kéri kiszállítani, az Eladó raklaponként 5.000,- Ft + ÁFA, azaz ötezer forint + ÁFA összegű díjazást számít fel, azzal, hogy amennyiben a Vevő a kiszállítás keretében neki átadott raklapokat e raklapokkal megegyező számú és minőségű Euro-raklappal pótolja, az Eladó a díj felszámításától eltekint.

 

V.        A TULAJDONJOG FENNTARTÁSA

 1. Az Eladó az adás-vételi szerződés alapján szolgáltatott áru tulajdonjogát a vételár teljes összegének kifizetéséig fenntartja, azzal, hogy a tulajdonjog-fenntartás hatálya kiterjed arra a dologra is, amely a tulajdonjog-fenntartással érintett áru feldolgozása folytán keletkezett, ahogyan arra a Vevőhöz befolyt vételárra is, amely az áru, illetve az áru feldolgozása folytán keletkezett dolog tulajdonjoga Vevő általi átruházásának az eredményeképpen állt elő; amennyiben a Vevő fizetőképességét illetően megalapozott kétségek merülnek fel, így különösen, ha a Vevő az Eladóval vagy harmadik személyekkel szembeni kifizetéseit felfüggeszti, vagy pedig vele szemben csőd-, illetve felszámolási eljárás indul, valamint, ha a Vevő az Eladóval szemben fennálló fizetési kötelezettségeinek teljesítésével egyébként késedelembe esik, az Eladó jogosulttá válik az adás-vételi szerződés tárgyául szolgáló, tulajdonjog-fenntartás hatálya alá tartozó papírárut a Vevőtől visszakövetelni, azzal, hogy a visszakövetelési jog gyakorlása önmagában nem minősül elállásnak az adás-vételi szerződéstől.
   
 2. A Vevő a tulajdonjog-fenntartással érintett papírárut köteles a jó gazda gondosságával tárolni, illetve raktározni, és a saját költségén megfelelően biztosítani, továbbá a biztosítás fennálltát az Eladó erre irányuló igénye esetén hitelt érdemlően igazolni.
   
 3. Amennyiben a 35. pontban írt biztosítás alapján a tulajdonjog-fenntartással érintett papíráruval összefüggésben a tulajdonjog-fenntartás fennállása alatt a kockázatban álló biztosítótársaságnak helytállási kötelezettsége keletkezik, a Vevő köteles az őt a biztosítás alapján a biztosítóval szemben megillető valamennyi követelést engedményezés útján az Eladóra átruházni.

 

VI.      MINŐSÉGI, ILLETVE MENNYISÉGI KIFOGÁSOK

 1. Az adás-vételi szerződés tárgyát képező papíráru műszaki paramétereit, illetve felhasználhatóságának irányát illetően, a termék gyártója által közölt minősítéstől való eltérés esetét kivéve, minőségi kifogásnak kizárólag a szolgáltatott áru azon tulajdonságainak illetve jellemzőinek a hiánya esetén van helye, amely tulajdonságok illetőleg jellemzők fennálltát a kapcsolódó megrendelésre adott visszaigazolásban az Eladó kifejezetten megerősítette.
   
 2. A Vevő, amennyiben az adás-vételi szerződés tárgyát képező papíráru elszállításáról nem maga gondoskodik, az áruban a kiszállítás során keletkezett esetleges károkat, illetve a megrendelt mennyiséghez képesti, az ún. mennyiségi tolerancia keretében meghatározott értékeket meghaladó mennyiségi eltérést köteles a kiszállítást végző fuvarozóval, illetve az Eladó egyéb képviselőjével az átadás-átvétel alkalmával haladéktalanul közölni, továbbá kifogását az átadás-átvétel időpontjától számított 8 (nyolc) napon belül írásban az Eladó irányában is bejelenteni.
   
 3. A Vevő kifejezetten tudomásul veszi, hogy a 38. pont szerinti közlés, illetve bejelentés elmulasztása, illetőleg késedelmes teljesítése a kapcsolódó vevői igények tekintetében jogvesztéssel jár.
   
 4. A Vevő köteles az adás-vételi szerződés tárgyául szolgáló papíráru tekintetében a minőség megvizsgálására irányuló kötelezettségének az áru átvételét követő 8 (nyolc) napon belül eleget tenni, és esetleges kifogásait ugyanezen határidőn belül az Eladó irányában írásban bejelenteni, azzal, hogy a bejelentéshez csatolni kell a kifogással érintett szállítmánnyal összefüggő bizonylatokat, csomagcédulákat, kartonokat, valamint raklapcímkéket, továbbá megfelelő nyomott és nyomatlan mintát a kifogásolt hiba, illetve hiányosság alátámasztására.
   
 5. Amennyiben a 40. pont szerinti hiba, illetve hiányosság jellegénél fogva az ott írt határidőn belül nem volt felismerhető, a Vevő az ilyen rejtett hibán, illetve hiányosságon alapuló kifogását köteles a hiba, illetve hiányosság felismerését követően haladéktalanul, írásban közölni az Eladóval.
   
 6. A Vevő kifejezetten tudomásul veszi, hogy a 40. pont szerinti bejelentés, illetve a 41. pontban írt közlés elmulasztása, illetőleg késedelmes teljesítése a kapcsolódó vevői igények tekintetében jogvesztéssel jár, ahogyan jogvesztést von maga után az is, ha a Vevő a kifogással érintett árut anélkül, hogy ahhoz az Eladó előzetesen írásban hozzájárult volna, feldolgozza vagy továbbértékesíti.

 

 1. A Vevő kifejezetten tudomásul veszi azt is, hogy az Eladónak az esetleges hibás teljesítésért fennálló felelőssége a hibás teljesítéssel közvetlenül okozott kárra korlátozódik, az Eladó tehát a hibás teljesítéssel összefüggésben az elmaradt haszonért, illetve az esetlegesen felmerült egyéb közvetett károkért semmilyen körülmények között nem tartozik felelősséggel, azzal, hogy az Eladó az előbbiek szerinti kártérítési felelőssége körében kizárólag a hibás teljesítéssel érintett szállítmány tárgyául szolgáló papíráru nettó számlaértékének az erejéig tartozik helytállni.
   
 2. A Vevő kifejezetten tudomásul veszi továbbá, hogy az Eladó a részéről az adás-vételi szerződés tárgyául szolgáló papíráru felhasználását, illetve feldolgozását illetően – a Vevő erre irányuló igénye esetén – nyújtott műszaki iránymutatással, illetve tanácsadással összefüggésben felmerült esetleges károkért semmilyen körülmények között nem tartozik felelősséggel.

 

VII.     EGYÉB

 1. Amennyiben az ÁSZF-ben szereplő valamely rendelkezése bármely okból érvénytelennek bizonyul, ezen érvénytelenség nem érinti az ÁSZF egyéb rendelkezéseinek érvényességét, azzal, hogy ez esetben az érvénytelen rendelkezést a Szerződő Felek közös megegyezéssel kötelesek olyan rendelkezéssel pótolni, amely célját és rendeltetését tekintve a leginkább megfelel az érvénytelennek bizonyult rendelkezésben foglaltaknak.
   
 2. Az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadók.